Algemene voorwaarden Fiets winkel Fietsshop Montfoort

Algemene Voorwaarden Fiets winkel Fietsshop Montfoort
 
1 Toepasselijkheid 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
   Fietsshop Montfoort, producent en leverancier van Popal rijwielen. 
   Koper', de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met Fietsshop Montfoort heeft of aangaat.
   Producten', het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.
    fnemer’, de aanbieder van producten of diensten van Fietsshop Montfoort
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in Fietsshop Montfoort en op alle met de koper of afnemer aangegane overeenkomsten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de met de koper of afnemer aangegane overeenkomsten, tenzij in de wet dwingend anders is voorgeschreven.
Naast deze Algemene Voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden van afnemers van toepassing op de aangeboden producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden indien het de levering, uitvoering en garantie van een product betreft de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden. De Aanvullende Voorwaarden van de afnemers maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst en zijn beschikbaar gesteld op de website van de leverancier.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Fietsshop Montfoort is ingestemd.
Fietsshop Montfoort behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Door het gebruik van producten van Fietsshop Montfoort en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper of afnemer de Algemene Voorwaarden van Fietsshop Montfoort
Fietsshop Montfoort is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper of afnemer.
 
2.Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper of afnemer tot het doen van een aanbod. Fietsshop Montfoort is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper of afnemer is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, op elektronische wijze is betaald, en zal strekken tot de ontbinding van de overeenkomst. Indien producten door onvoorziene omstandigheden niet door Fietsshop Montfoort  geleverd kunnen worden, is dit te beschouwen als onverschuldigd betaald door Fietsshop Montfoort en per direct opeisbaar. Reeds voldane betalingen door de koper zullen binnen twee weken op het rekeningnummer van de koper worden gerestitueerd.
 
3.Prijzen 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
Het is voor de afnemer niet gewenst producten van Fietsshop Montfoort beneden de adviesprijs aan te bieden.
De koper is de prijs verschuldigd die Fietsshop Montfoort in haar orderbevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fietsshop Montfoort worden gecorrigeerd.
Bezorgkosten zijn ten alle tijden voor rekening van de koper of afnemer. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper of afnemer medegedeeld.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de overeenkomst en de uitvoering daarvan, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen prijs geleverd.
 
4.Betaling 
 
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
   vooruitbetaling
   Ideal
Fietsshop Montfoort kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 3,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Fietsshop Montfoort heeft moeten maken, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen.
In geval van niet tijdige betaling is Fietsshop Montfoort bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 
Bij terugbetalingen voor producten die retour komen of niet op voorraad zijn wordt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen aangehouden. Verzoek op crediteringen voor retour fietsen dienen binnen 3 maanden ingediend te worden.
 
5.Levering en leveringstijd 
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fietsshop Montfoort ernaar om bestellingen binnen een werkdag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 48 uur, tenzij anders overeengekomen.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de koper of afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Leveringen vinden plaats op het door de koper of afnemer opgegeven adres in het pakket, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper of afnemer.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Fietsshop Montfoort het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 
6.Gebreken en klachttermijn 
De koper of afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de koper of afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper konden worden geleverd), aan Fietsshop Montfoort ter kennisgeving worden gebracht.
 
7.Herroeping en ruiling 
 
Herroeping en ruiling is alleen mogelijk in overleg met de verkoper

 

8.Eigendomsvoorbehoud 
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper of afnemer over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Fietsshop Montfoort is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
De koper of afnemer mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
9.Garantie en aansprakelijkheid 
In beginsel geldt voor door Fietsshop Montfoort  geleverde producten de garantie, zoals deze door Fietsshop Montfoort wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van 5 werkdagen na ontdekking hiervan, Fietsshop Montfoort in kennis te stellen. Kopers komen de rechten toe zoals die in Wetboek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
Fietsshop Montfoort is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of afnemer, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Popal Fietsen Nederland bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Fietsshop Montfoort om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
   indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
   indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder inbegrepen reparaties die niet met toestemming Fietsshop Montfoort of afnemerzijn verricht;
   indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
   indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
   indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
De koper is gehouden Fietsshop Montfoort te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Fietsshop Montfoort zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
Fietsshop Montfoort staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service.
Het is mogelijk dat Fietsshop Montfoort op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fietsshop Montfoort is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper of afnemer. Fietsshop Montfoort streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper of afnemer niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper of afnemer hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper of afnemer niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de koper of afnemer deze onderzoekskosten één maand na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Popal Fietsen Nederland bv
 
10.Overmacht 
In geval van overmacht is Fietsshop Montfoort niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper of afnemer na te komen. Fietsshop Montfoort is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
11.Intellectuele eigendom 
De koper of afnemers erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Fietsshop Montfoort
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de koper of afnemer verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietsshop Montfoort , tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
 
12.Persoonsgegevens 
Fietsshop Montfoort zal de persoonsgegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Bij het plaatsen van een bestelling geeft de koper of afnemer zijn gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te bevestigen en te verzenden, controleren van betalingen en bezorgen van bestellingen, maar ook voor een goede service. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om de koper of afnemer te informeren over producten Fietsshop Montfoort
 
13.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Popal Fietsen Nederland bv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
14.Slotbepalingen 
Fietsshop Montfoort gevestigd te Montfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 30240727. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst te zenden aan info@fietsshopmontfoort.nl